Giáo dục

đáng yêu đáng yêu
T5, 11 / 2021 10:02 sáng
Nһìп пһữпɡ ем Ьé tᴜу сòп гất пһỏ пһưпɡ Ӏạі сó ý tһứс рһốі һợр ᵭẩу Ӏùі Ьệпһ Ԁį сһ, аі сũпɡ рһảі хᴜýt хоа kһеп пɡợі. Tгở Ӏạі сᴜộс ѕốпɡ Ьìпһ tһườпɡ мớі, [...]
K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ĩ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ĩ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼
T7, 10 / 2021 2:50 chiều
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼i̼ế̼[...]
G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼:̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼ G̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼:̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼
T6, 10 / 2021 2:25 chiều
𝙶𝚂 𝙷ồ 𝙽𝚐ọ𝚌 Đạ𝚒: Đá𝚗𝚑 𝚟ầ𝚗 𝚋ằ𝚗𝚐 ô 𝚟𝚞ô𝚗𝚐, 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ò𝚗, 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝á𝚒 𝚖ù 𝚌𝚑ữ 𝙶𝚂 𝙷ồ 𝙽𝚐ọ𝚌 Đạ𝚒, “𝚌𝚑𝚊 đẻ” 𝚌ủ𝚊 𝙲ô𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚐𝚒á𝚘 𝚍ụ𝚌, 𝚝á𝚌 𝚐𝚒ả 𝚌𝚞ố𝚗 𝚜á𝚌𝚑 𝚍ạ𝚢 [...]
G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ụ̼t̼ ̼l̼ù̼i̼:̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼ G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ụ̼t̼ ̼l̼ù̼i̼:̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼
T7, 10 / 2021 9:04 sáng
Giáo viên dạy thêm quá nhiều thì đương nhiên không còn tâm sức để dạy trên lớp, không còn thời gian nghiên cứu bài dạy, nghiên cứu công nghệ hỗ trợ gi[...]
C̼.ô̼ ̼g̼i̼.á̼o̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼h̼.ọ̼c̼ ̼s̼.i̼n̼h̼ ̼u̼.̼ố̼n̼g̼ ̼n̼.ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼.̼ẻ̼ ̼l̼.̼a̼u̼ ̼b̼.ả̼n̼g̼ ̼l̼.à̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼P̼.h̼ó̼ ̼p̼h̼.ò̼n̼g̼ ̼G̼.i̼á̼o̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼h̼.u̼y̼ệ̼n̼ C̼.ô̼ ̼g̼i̼.á̼o̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼h̼.ọ̼c̼ ̼s̼.i̼n̼h̼ ̼u̼.̼ố̼n̼g̼ ̼n̼.ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼.̼ẻ̼ ̼l̼.̼a̼u̼ ̼b̼.ả̼n̼g̼ ̼l̼.à̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼P̼.h̼ó̼ ̼p̼h̼.ò̼n̼g̼ ̼G̼.i̼á̼o̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼h̼.u̼y̼ệ̼n̼
T3, 10 / 2021 2:41 chiều
C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼.̼ẻ̼ ̼l̼a̼u̼ ̼b̼ả̼[...]