Mẹ và bé

K̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼’̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼’̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼S̼C̼Đ̼ K̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼’̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼’̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼S̼C̼Đ̼
T7, 08 / 2021 2:30 chiều
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼[...]